Wij staan voor Ons Vinkel

Vertrouwenspersoon

E.V.V.C. is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet E.V.V.C. er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.


Om deze reden is er bij E.V.V.C. een vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. 


Een vertrouwenspersoon bij E.V.V.C. heeft de volgende taken:

-      Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

-      Nagaan of bemiddeling mogelijk is;

-      In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

-      Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

-      Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  

Vertrouwen… een lastige zaak

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersoon van E.V.V.C. een geheimhoudingsplicht heeft en daarom niets doorvertelt aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.


Vertrouwenspersoon van E.V.V.C.

De vertrouwenspersoon van E.V.V.C. is Marlot van der Donk.

Contactinformatie: marlotvddonk@hotmail.nl en 06 - 44 58 98 44


Stuur een e-mail naar bovenstaand adres met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/probleem (niet noodzakelijk!). Er zal dan door Marlot contact met u / jou worden gezocht per mail om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan!


Protocol Ongewenst Gedrag E.V.V.C.

Binnen onze vereniging geldt het Protocol Ongewenst Gedrag. Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook is ontoelaatbaar. Ieder lid, kaderlid of iedere vrijwilliger dient zich dan ook van iedere vorm van intimiderend gedrag, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te onthouden. Het Protocol Ongewenst Gedrag heeft tot doel het voorkomen en bestrijden en voorkomen van ongewenst binnen de organisatie. Er wordt gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin de leden, kaderleden en vrijwilligers elkaar op een respectvolle en correcte wijze behandelen.


Klik hier voor het Protocol Ongewenst Gedrag.