Wij staan voor Ons Vinkel

Voetballen op kunstgras (update)

4 december 2016
Op 11 oktober en 5 november plaatsten wij al nieuwsberichten over het voetballen op kunstgrasvelden met rubbelkorrels.  E.V.V.C. ontving een vervolgbericht van de gemeente ´s-Hertogenbosch, wat we hieronder graag met jullie delen. 

Voetballen op kunstgras (update)
Brief gemeente 's-Hertogenbosch d.d. 30 november:
 
Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken over (de onderzoeken naar) rubbergranulaat in kunstgras. De afgelopen week heeft het onderwerp weer veel aandacht gekregen. Dit naar aanleiding van tussenresultaten van onderzoeken naar de samenstelling van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Deze publicaties, met vaak tegengestelde informatie, hebben tot bezorgdheid geleid. Wij begrijpen en delen deze bezorgdheid. Het betreft immers de gezondheid van de gebruikers van onze sportvelden waaronder de kwetsbare groep jeugdige sporters. Zorgvuldigheid en volle aandacht voor mogelijk consequenties van de volksgezondheid staan daarbij voor ons voorop. In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken. 
 
Rubbergranulaat en onderzoeken
Rubbergranulaat wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Het wordt gemaakt van rubber autobanden. Op basis van diverse onderzoeken heeft het RIVM eerder geconcludeerd dat het niet waarschijnlijk is dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat leidt tot gezondheidseffecten. Het RIVM heeft van minister Schippers (VWS) opdracht gekregen om onderzoek te doen naar rubbergranulaat. Dit bestaat uit literatuuronderzoek en veld- en laboratoriumonderzoek. Het RIVM werkt hierbij samen met vele anderen en laat zich adviseren door een wetenschappelijke en een maatschappelijke klankbordgroep. De eerste resultaten van het onderzoek komen eind 2016 beschikbaar. Er moet dan een duidelijker beeld zijn van de belangrijkste chemische stoffen in rubbergranulaat in Nederland en inzicht geven in mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat op kunstgras. Het is dus geen volledige risicobeoordeling, dat is in het gestelde tijdsbestek niet mogelijk. Wel geeft het de eerste antwoorden op de gestelde vragen.
 
In onze gemeente hebben we 85 sportvelden, waarvan er in totaal 12 wedstrijdvelden, 2 pupillenveldjes en één speelveldje zijn ingestrooid met het betreffende rubbergranulaat. Wij hebben al deze kunstgrasvelden aangemeld voor het onderzoek dat SGS Intron uitvoert in opdracht van VACO/RecyBEM om de samenstelling van het rubbergranulaat in beeld te brengen (dit onderzoek is beter bekend als de SBR-check). Inmiddels zijn op alle kunstgrasvelden monsters genomen.
 
Volgens het stappenplan van SGS zal circa 3 weken na de bemonstering, een rapportage volgen. Deze rapportage wordt gedeeld met de gemeente en wij zullen deze direct doorzenden aan de betreffende verenigingen. Wij bekijken deze rapportage in het licht van het advies van de Minister op het RIVM-onderzoek. Dan beoordelen we of het veilig is te spelen op de sportvelden of dat er mogelijk risico’s zijn voor de volksgezondheid. De reactie c.q. het advies van de Minister van VWS zal naar verwachting voor het einde van de winterstop (januari/februari) volgen.
 
Standpunt en acties gemeente ‘s-Hertogenbosch
Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat op het standpunt dat er op basis van de huidige gegevens geen reden is om te stoppen met sporten op kunstgrasvelden het betreffende rubbergranulaat. Andere betrokken instanties waaronder de GGD en de Vereniging Sport en Gemeenten volgen dit standpunt.
Ons college volgt standpunt van het RIVM dat momenteel er geen reden is om te stoppen met sporten op deze kunstgrasvelden. Wij hopen uiteraard dat de onderzoeken en het advies snel beschikbaar komt om daarmee duidelijkheid te krijgen en aan de verenigingen, sporters en andere belanghebbenden te verschaffen of er op de kunstgrasvelden veilig gespeeld kan blijven worden.
Een aantal clubs hebben intern besloten voorlopig geen gebruik te maken van de velden in afwachting van de onderzoeksresultaten en de advisering hierover. Het betreffen onder andere The Dukes en OJC (jeugd t/m 7 jaar). Wij hebben uiteraard gezien de onzekerheid en discussies over de gezondheid begrip voor deze besluiten. Beide verenigingen hebben het gebruik van de velden zelf of door middel van andere verenigingen kunnen opvangen.
Wij brengen ondertussen de zaken verder in kaart bij de verschillende verenigingen en bereiden ons voor op verschillende mogelijke uitkomsten van de diverse onderzoeken. Indien uit onderzoek van de RIVM blijkt dat de volksgezondheid in het geding is, zullen we daartoe in direct overleg met de GGD passende en noodzakelijke maatregelen nemen.
 
Communicatie
Wij informeren alle voetbal- en rugbyverenigingen schriftelijk over de stand van zaken. Op 6 oktober en 1 november hebben wij tussentijdse berichten verzonden.
Als er tussentijdse nieuwe informatie is, dan sturen we die direct aan de verenigingen door. Verder zullen we in navolging van diverse deskundige instanties via onze gemeentelijke website de informatie gaan ontsluiten, zodat verenigingen en andere betrokkenen via een eenvoudige weg alle relevante informatie tot zich kunnen nemen.

Deel dit bericht:


Terug