Wij staan voor Ons Vinkel

Voetballen op kunstgras (vervolg)

5 november 2016
Op 11 oktober plaatsten wij al een nieuwsbericht over het voetballen op kunstgrasvelden met rubbelkorrels.  E.V.V.C. ontving deze week een vervolgbericht van de gemeente ´s-Hertogenbosch, wat we hieronder graag met jullie delen.

Voetballen op kunstgras (vervolg)
 
Waar gaat het nu exact over?
Alle kunstgras voetbal- en rugbyvelden in 's-Hertogenbosch zijn tot op heden ingestrooid met rubbergranulaat. Volgens de deskundigen in de Zembla-uitzending zou het granulaat verschillende giftige stoffen kunnen bevatten, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs). PAKs is een verzameling van verschillende stoffen waarvan er een aantal bij bepaalde blootstelling of inname kankerverwekkend zijn.

Onderzoek tot op heden
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 7 oktober een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief is te vinden via:

Samenvattend: Er wordt toelichting gegeven op het (literatuur- en veld)onderzoek naar het rubbergranulaat uit 2007 op basis waarvan het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) haar advies baseert. Hoewel beperkt van opzet, concludeerde het RIVM dat het onderzoek voldoende zeggingskracht heeft om te veronderstellen dat gebruikmaken van het veld niet leidt tot gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan de PAKs.
 
Wel is aanbevolen toekomstige ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Begin dit jaar is dit ook aan het RIVM gevraagd, zij gaven aan geen aanleiding te zien om hun eerdere conclusie bij te stellen. Het RIVM formuleert slechts een veronderstelling. Niettemin blijkt uit het tot op heden gedane onderzoek vooralsnog niet dat het rubbergranulaat onveilig is.
 
Vervolgonderzoeken
Hieronder enkele lopende en voorgenomen onderzoeken:
• De Europese Commissie heeft aan het Europese Chemische Agentschap gevraagd onderzoek te doen naar de samenstelling van het granulaat. Uitkomsten worden in februari 2017 verwacht.
 
• Ook doet het RIVM momenteel onderzoek naar een risicobeoordeling van rubbertegels die ook van oude autobanden gemaakt worden. De uitkomsten hiervan volgen nog in dit jaar. De uitzending van Zembla en de daarop gestelde vragen zijn voor de minister aanleiding geweest om uit voorzorg extra onderzoek te doen.
 
• Het RIVM gaat daarom onderzoek doen waarbij de resultaten van alle relevante literatuur beoordeeld worden. Dit wordt gecombineerd met een representatief onderzoek naar concentraties van PAKs en andere stoffen in het granulaat die effect zouden kunnen hebben op de gezondheid. Hiervoor worden 50 tot 100 velden in Nederland bemonsterd. Bij dit onderzoek worden de in de Zembla-uitzending geïnterviewde deskundigen betrokken, het bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit evenals de Belgische overheid. De Minister van VWS verwacht voor het einde van de winterstop de resultaten te kunnen presenteren.
 
Informatie van diverse instanties
• Op de website van het RIVM staan veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over dit onderwerp:
 
• De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) volgt het advies van het RIVM: op basis van de bestudeerde informatie wordt niet verwacht dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid. https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2016/10/Sporten-op-kunstgrasvelden
 
• Ook de KNVB stelt zich op dat standpunt: er is op dit moment geen onderzoek dat uitwijst dat spelen op kunstgras schadelijk is voor de gezondheid. Zij zijn van mening dat verenigingen gewoon in actie kunnen komen maar dringen wel aan op nieuwe onderzoek door het RIVM. Wel bevelen zij aan dat kinderen niet spelen met het rubbergranulaat en na het voetballen douchen en schone kleren aantrekken. De informatie van de KNVB kunt u vinden op: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden
 
Wat gaat de gemeente 's-Hertogenbosch doen?
Diverse verenigingen hebben aan de gemeente gevraagd welke maatregelen er nu worden genomen, omdat zij de kunstgrasvelden nodig hebben voor de trainingen en de wedstrijden. Door de verenigingen wordt gedacht aan oplossingen zoals het aanbrengen van extra verlichting op velden waar nu nog geen verlichting op staat, het per direct vervangen van de infill of het creëren van extra speelcapaciteit elders.

Het standpunt van de diverse bovengenoemde instanties is dat vooralsnog onderzoek niet uitwijst dat spelen op kunstgras schadelijk is voor de gezondheid. De ontstane onrust en twijfel over dit standpunt vraagt om nieuw onderzoek op korte termijn. Wij als gemeente volgen het advies om de resultaten van nieuw onderzoek af te wachten en vooralsnog geen extra maatregelen te nemen. Wij zijn wel blij met het nieuwe, versnelde onderzoek wat de minister heeft gevraagd.

Sinds kort wordt door de bedrijfsorganisatie van de banden- en wielenbranche en de Vereniging Band & Milieu, de mogelijkheid geboden om de rubberkorrels te laten testen. Door een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt dan de herkomst van het SBR-granulaat onderzocht. De gemeente heeft het initiatief genomen om dit onderzoek voor alle kunstgrasvelden uit te laten voeren. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de betreffende vereniging.

Hierbij willen we de aantekening maken dat dit onderzoek wel gegevens oplevert, maar niet heel veel inzichten. Per veld wordt namelijk duidelijk welke stoffen in het gebruikte granulaat zitten, maar niet of en welke gezondheidseffecten deze kunnen hebben. Voorbereidend op de lopende onderzoeken, lijkt het ons echter verstandig om nu deze gegevens te verzamelen. In onze gemeente wordt er komende zomer één nieuw kunstgrasveld aangelegd bij MHC Rosmalen. Dit is echter een zand ingestrooid veld en daarbij speelt dit thema dus geen rol.
 

Deel dit bericht:


Terug